English (United Kingdom)ItaliaEspanol
We combine social interaction
and long-term monitoring
to help people live independently.

Follow Giraffplus at Facebook, Twitter and YouTube.

 

GiraffPlus is funded by the European Community's Framework Programme Seven (FP7) under contract #288173. FP7 - ICT - Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Duration: 01.01.2012 to 31.12.2014

Varför behövs GiraffPlus?

De flesta vill bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt, för att behålla sitt sociala nätverk och sina invanda rutiner. Det är även positivt ur ett ekonomiskt perspektiv om fler äldre kan bo kvar hemma.

Det finns flera utmaningar i arbetet med att möjliggöra ett självständigt liv för våra äldre:
• Eventuella försämringar av hälsan måste upptäckas snabbt och samverkan med hälso-/sjukvård och familj måste säkerställas.
• Det behövs ett flexibelt stöd som kan erbjuda tjänster för att hantera åldersrelaterade funktionshinder.
• För att främja en hälsosam livsstil och fördröja uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar finns behov av att ta fram olika sätt att stödja förebyggande medicinering/hälsoinsatser.

GiraffPlus-projektets mål

Målet är att utveckla ett system som löser de ovan nämnda problemen. Systemet består av ett nätverk av sensorer som t ex mäter blodtrycket eller upptäcker om den äldre personen har ramlat. Datan omvandlas därefter till olika “aktiviteter” och hälsotillstånd såsom att  “personen är avslappnad” eller “personen behöver vila”.  Aktiviteterna kan utlösa varningar eller påminnelser till en vårdgivare, eller analyseras av hälso-/sjukvårdspersonal. En telepresence-robot, Giraff, kan köras runt i hemmet av t.ex. en vårdgivare eller familjemedlem via Internet. Giraff kan vara en hjälp för att kunna behålla sitt sociala nätverk.
GiraffPlus-projektet har som målsättning att bidra till en minskning av sjukvårdskostnaderna genom att många hälsoproblem kan upptäckas i ett tidigt skede. För de äldre kan detta koncept ge verktyg för att hantera oro över isolering och otrygghet, genom att uppmuntra sociala kontakter och därigenom ge ökad livskvalitet och förlängning av den tid som personen kan leva självständigt. För vårdgivaren kan den specifika teknik som utvecklats i projektet ge tillgång till kontinuerlig information om statusen för den äldre, främja en meningsfull interaktion om patientens välbefinnande, möjliggöra snabba hälsoinsatser, ge en tidseffektiv vård och inte minst leda till ekonomiska besparingar.

Test av GiraffPlus-systemet – utvärderings- och användarcykel

Målet med utvecklings- och utvärderingscykeln är att:
1)    Involvera användarna i ett tidigt skede och låta deras synpunkter driva utvecklingen av systemet och 
2)    göra det möjligt att utveckla alla GiraffPlus-systemets komponenter separat.

Särskild vikt läggs vid utvärderingar hemma hos användare, det vill säga inte i laboratoriemiljö. GiraffPlus-systemet kommer att installeras och utvärderas hemma hos minst 15 äldre personer i tre europeiska länder (Italien, Spanien och Sverige). Dessa utvärderingar kommer att driva utvecklingen av systemet. Konceptet “Värd att använda” kommer att vara centralt för att säkerställa att systemet tillhandahåller tjänster som är enkla och ger ett mervärde för användaren. Genom redan befintliga och prisvärda komponenter (förutom Giraff även sensorer från två medverkande företag: Tunstall och IntelliCare) är målet att skapa ett system som är prisvärt och nära kommersialisering.


GiraffPlus utvecklingslaboratorium

Innan den första installationen genomförs hemma hos någon ska GiraffPlus-systemet genomgå tekniska tester i ett utvecklingslaboratorium i Örebro. Laboratoriet heter "Ängens forsknings- och innovationslägenhet" och finns i en byggnad där många olika vårdverksamheter, som vårdcentral och dagrehabilitering, är samlokaliserade och samverkar. I lägenheten visas produkter från bland annat Tunstall, Intellicare och Giraff.
Läs mer om Ängens forsknings- och innovationslägenhet: www.framtidsboende.blogspot.com .


Tekniskt tillvägagångssätt och “arbetspaket” (Workpackages)

Projektets övergripande strategi är att utvecklingen av GiraffPlus-systemet drivs av användarkraven och en funktionell specifikation av GiraffPlus- systemet. Den konkreta systemutvecklingen är en iterativ process som inkluderar teknisk utveckling och validering/utvärdering.
Tre viktiga delar kan identifieras:
-    System,
-    Tjänster, och 
-    Utvärdering.
Två arbetspaket dedikeras till systemutveckling: WP2 fokuserar på utvecklingen av de basala komponenterna och infrastrukturen i den fysiska delen av GiraffPlus systemet medan WP5 fokuserar på systemintegration och tester. Två arbetspaket ägnas åt utveckling av tjänster: WP3 handhar aktivitetsigenkänning och konfiguration av sensorer och WP4 fokuserar på utveckling av individualiserade tjänster och ett antal gränssnitt som kan presentera tjänsterna för olika användare. Två arbetspaket är avsedda för användarutvärdering. Arbetet startar i WP1 med insamling av användarkrav och framtagande av en funktionell specifikation av systemet och fortsätter i WP6 där en grundlig användarutvärdering av systemet utförs. De viktiga aspekterna: att nå ut till marknaden och att sprida de resultat som uppnåtts behandlas i WP8 respektive WP7. Ett sista arbetspaket som handlar om projektledning kompletterar arbetsplanen (WP9).

Läs mer om arbetspaketen här (på engelska).


Den färdiga produkten

Under hela projektet kommer all systemarkitektur, funktionella specifikationer, utveckling av funktioner och andra viktiga tekniska beslut utvärderas med hänsyn tagen till den framväxande affärsmodellen. I synnerhet kommer en avvägning göras mellan funktioners nytta och medförda kostnader, tidsåtgång för nödvändig utveckling samt behov av support. Interoperabilitet, användande av (eller utveckling av) relevanta standarder och "öppen källkod"- filosofi är alla viktiga faktorer i dessa bedömningar.
En infrastruktur som har tillsyn över aktiviteter i en äldre persons hem kan upptäcka försämring av hälsan i ett tidigt skede, med mindre lidande som följd. Giraff Plus är ett verktyg för att hantera social isolering och skapa trygghet. Detta ökar livskvaliteten och den tid som personen kan leva självständigt förlängs. För vårdgivaren ger GiraffPlus tillgång till kontinuerlig information om den äldres hälsostatus, vilket bidrar till ett meningsfullt och tidseffektivt samarbete för patientkomfort.