English (United Kingdom)ItaliaEspanol
We combine social interaction
and long-term monitoring
to help people live independently.

Follow Giraffplus at Facebook, Twitter and YouTube.

 

GiraffPlus is funded by the European Community's Framework Programme Seven (FP7) under contract #288173. FP7 - ICT - Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Duration: 01.01.2012 to 31.12.2014

Related Projects


Digital Agenda for Europe, Ageing well with ICT (Digital agenda för Europa, ett gott åldrande med IKT)

Eftersom européer lever allt längre och har allt större tillgång till nya dyra behandlingar, förväntas en betydande ökning av kostnaderna för vård och omsorg. Användningen av IKT kan ge människor i alla åldrar makt att bättre kunna hantera sin egen hälsa och kvaliteten på sin hälsa för att på så sätt medverka till att upprätthålla en god och prisvärd hälsovård. GiraffPlus-projektet syftar till att utveckla ett system som möjliggör tidig upptäckt av hälsoproblem och som kan ge ett flexibelt stöd när de individuella behoven förändras i samband med åldrandet.


AgeingWell logo

AgeingWell (Nätverk för ökad användning av IKT, för ett gott åldrande)

Syftet med AgeingWells tematiska nätverk är att bygga och animera ett europeiskt nätverk fokuserat på att förbättra livskvaliteten för äldre människor, genom att främja ökad användning av IKT-lösningar för äldre. GiraffPlus-projektet och AgeingWells tematiska nätverk har undertecknat ett samarbetsavtal för ökad spridning av projektresultat.


AgeingWell logo

universAAL (Universell öppen plattform och referensspecifikation för boende med hemtjänstlösning)

När den europeiska befolkningen åldras, behövs mer stöd med färre händer för att tillgodose deras behov. Det finns en enorm marknadspotential för boende med hemtjänstlösningar (AAL), men det kräver betydande resurser för att kunna genomföras. För att åtgärda detta kommer universAAL att producera en öppen plattform som erbjuder ett standardiserat tillvägagångssätt för att göra det tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt att utveckla AAL-lösningar.


ProFouND (Nätverk för spridning gällande förebyggande arbete mot fallolyckor)

ProFouND-projektet är ett IKT-nätverk som arbetar för att förebygga fallolyckor och omfattar 21 partners från 12 olika EU-länder. GiraffPlus är associerad medlem i projektet.


ProFouND logo

SRS (Robotsystem for självständigt boende)

Projektet fokuserar på att utveckla och ta fram prototyper på fjärrstyrda, halvautonoma robotlösningar i hemmiljö, för att stödja äldre människor. I synnerhet handlar SRS-projektet om att utveckla ett innovativt, praktiskt och effektivt system som kallas "SRS robot", för personlig vård i hemmet.


Robot-Era (Implementering och integration av avancerade robotsystem och intelligenta miljöer i verkliga scenarier för den åldrande befolkningen)
Syftet med Robot-Era projektet är att utveckla, genomföra och visa genomförbarhet, vetenskaplig/teknisk effektivitet och social/juridisk rimlighet och acceptans hos slutanvändare av en mångfald kompletta och avancerade robottjänster, integrerade i intelligenta miljöer, vilka kommer att aktivt arbeta under verkliga förhållanden och samarbeta med verkliga människor och mellan dem, för att gynna självständigt boende samt förbättra livskvaliteten och effektiviteten i vården för äldre.


http://sssa.bioroboticsinstitute.it/sites/default/files/styles/products260x127/public/Projects/Robot-Era%20logo2_0.png?itok=i3UEt5Mm
Florence (Mobil robot för hemtjänst)

Målet för Florens-projektet är att forska och undersöka vilken roll robotar kan spela för att bistå och förbättra välbefinnandet hos äldre och att öka effektiviteten inom äldreomsorgen. Mer specifikt fokuserar Florens-projektet på att skapa en billig robotplattform för AAL-tjänster, som stödjer både AAL och livsstilstjänster inom följande områden:

  • Coaching, genom att ge återkoppling på specifika aktiviteter som fysiska övningar och råd om dagliga aktiviteter.
  • Social integration, genom att stödja tillgång till sociala nätverk via kommunikationsverktyg.
  • Säkerhet, genom att använda Florens som extra öron och ögon i komfort- eller säkerhetssituationer, kontrollerad av tjänsteleverantörer eller de äldre själva (kris- eller nödsituation, rökavkänning, personlarm, vattenskador ...)


Florence logo

ExCITE (Möjliggöra social interaktion genom förkroppsligande)

Huvudsyftet med ExCITE är att utvärdera användarnas krav social interaktion som möjliggör användning av robot-telepresence. Utvärderingen sker på plats, på en Europaomfattande skala och med ett longitudinellt perspektiv. En befintlig prototyp av Giraff-roboten utplaceras hos de utvalda slutanvändarna, och förädlas genom att engagera användarna i prototypens utvecklingscykel under hela projektet. Projeket pågår juli 2010 - december 2013.


UTARI
UTARI har ett stort forskningsfokus inom hjälpmedelsrobotik. Målet med detta område är att göra det möjligt för robotar och enheter för att hjälpa människor och förbättra människors prestanda i dagliga aktiviteter. De fokuserar på populationer med särskilda behov, även personer med funktionshinder och skador och de som kräver rehabilitering och vårdhantering.
UTARI är mycket intresserade av GiraffPlus plattformen som ett verktyg för att hjälpa äldre och funktionshindrade (i synnerhet sårade soldater). De båda organisationerna har en pågående dialog och planerar att testa tjänsten i USA i framtiden. En representant från GiraffPlus deltog i
UTARI-konferensen för sårade soldater i San Antonio, USA, 2013.

https://www.uta.edu/ucomm/internalcommunications/_images-common/Logos/uta-logos/UTARI-log-300.jpg


VictoryaHome

VictoryaHome är ett stödsystem som övervakar hälsa och säkerhet, och underlättar social kontakt. Det huvudsakliga målet för VictoryaHome är att designa, skapa och rulla ut nyttiga och användbara tjänster för att förbättra människors välbefinnande, självständighet, hälsa och säkerhet - inte bara för seniorer, utan också för deras familj, vänner och professionella vårdgivare, till exempel sjuksköterskor och centralerna .


DOREMI

(Minskning av kognitiv nedgång, undernäring och stillasittande genom att ge äldre egenmakt över levnadsvanor och social inkludering)
Sociala aktiviteter och en social själ är de viktigaste faktorerna för att nå "en aktiv ålderdom". Försämring av den kognitiva förmågan är starkt relaterat till livsstil, socialt engagemang, kognitiv stimulering, kost och fysisk aktivitet. DOREMI fokuserar på att motverka kognitiv försämring och förbättra den sociala integrationen med hjälp av kognitiva spel och en virtuell följeslagare, som används i datorer, TV-apparater och surfplattor. Den smarta miljö som utvecklats i DOREMI, baserad på en aktivitetsigenkänningsprocess och ett system för slutledning kommer att kunna stödja användarna under användningen av plattformen och interagera med dem när det behövs (t.ex. om aktivitetsnivån är låg skickas en inbjudan att delta i ett socialt spel).


HAIVISIO
HAIVISIO är ett ambitiöst samordnings- och supportprojekt som syftar till att öka synligheten och medvetenheten om de resultat som genereras i e-hälsovårds-, aktivt åldrande- och självständigt boende-projekt. HAVISIO stödjer samhällsuppbyggnaden kring projektresultaten genom en serie av kommunikations- och synergiaktiviteter. HAIVISIO länkar och fungerar tillsammans med nästan alla relevanta projekt som finansieras av Europeiska kommissionen, i ett försök att öka deras påverkan på samhället och för att överbrygga den nuvarande klyftan mellan IKT-forskning och innovationsresultat i e-hälsovård, aktivt åldrande och självständigt boende och det rutinmässiga tillhandahållandet av tjänster till de europeiska medborgarna.

Haivisio CSA project